udfShChangeNotify
void udfShChangeNotify ()
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#DefineFunction udfShChangeNotify ()
Return DllCall (DirWindows (1) : "Shell32.dll", void : "SHChangeNotify", long : 2147483647, long : 4096, lpnull, lpnull) ; This function does not return a value.
;..........................................................................................................................................
; SHARD_PIDL       = 1
; SHARD_PATH       = 2
; SHCNE_RENAMEITEM    = 1
; SHCNE_CREATE      = 2
; SHCNE_DELETE      = 4
; SHCNE_MKDIR      = 8
; SHCNE_RMDIR      = 16
; SHCNE_MEDIAINSERTED  = 32
; SHCNE_MEDIAREMOVED   = 64
; SHCNE_DRIVEREMOVED   = 128
; SHCNE_DRIVEADD     = 256
; SHCNE_NETSHARE     = 512
; SHCNE_NETUNSHARE    = 1024
; SHCNE_ATTRIBUTES    = 2048
; SHCNE_UPDATEDIR    = 4096
; SHCNE_UPDATEITEM    = 8192
; SHCNE_SERVERDISCONNECT = 16384
; SHCNE_UPDATEIMAGE   = 32768
; SHCNE_DRIVEADDGUI   = 65536
; SHCNE_RENAMEFOLDER   = 131072   ; 0x20000
; SHCNE_FREESPACE    = 262144   ; 0x40000
; SHCNE_ASSOCCHANGED   = 134217728  ; 0x8000000
; SHCNE_DISKEVENTS    = 145439   ; 0x2381F
; SHCNE_GLOBALEVENTS   = 201687520  ; 0xC0581E0
; SHCNE_ALLEVENTS    = 2147483647 ; 0x7FFFFFFF
; SHCNE_INTERRUPT    = -2147483648 ; 0x80000000
; SHCNF_IDLIST      = 0
; SHCNF_PATH       = 1
; SHCNF_PRINTER     = 2
; SHCNF_DWORD      = 3
; SHCNF_TYPE       = 255     ; 0xFF
; SHCNF_FLUSH      = 4096    ; 0x1000
; SHCNF_FLUSHNOWAIT   = 8192    ; 0x2000
;..........................................................................................................................................
; Notifies the system of an event that an application has performed.
; An application should use this function if it performs an action that may affect the Shell.
;..........................................................................................................................................
#EndFunction
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


; Test.

udfShChangeNotify ()

Exit